தாலி கட்டிக் கொள்ளும் பழக்கம் உருவானது எப்படி ?

டாக்டர். பிலோ இருதயநாத் எழுதி 1985இல் வெளி வந்த “காட்டில் கண்ட மர்மம்” புத்தகத்தில் இருந்து ..