காட்டு யானையும் வீட்டு நாயும்

டாக்டர். பிலோ இருதயநாத் எழுதி 1985இல் வெளி வந்த “காட்டில் கண்ட மர்மம்” புத்தகத்தில் இருந்து.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *